ApsardzesDarbs.lv
Informācijas portāls apsardzes nozarē strādājošajiem darbiniekiem un apsardzes uzņēmumiem.
Apsardzes kvalifikācijas teorijas pārbaudījumu testi, darba sludinājumi, vakances
un forums.
Fiziska spēka, speciālo līdzekļu, gāzes ieroču un signālieroču, un šaujamieroču pielietošana un dienesta suņu izmantošana apsardzes darbībā
28.11.2021 Informācija 125

19.pants. Fiziska spēka, speciālo līdzekļu un gāzes ieroču un signālieroču pielietošanas un dienesta suņu izmantošanas nosacījumi.
(1) Ja likumpārkāpējs ar savu prettiesisko darbību rada reālus draudus apsardzes darbības veikšanai norīkotā apsardzes darbinieka vai citu personu dzīvībai vai veselībai vai apsargājamam objektam, apsardzes darbinieks pēc mutvārdos izteikta brīdinājuma par fiziska spēka, speciālā līdzekļa vai gāzes ieroča un signālieroča pielietošanu vai dienesta suņa izmantošanu drīkst pielietot fizisku spēku, speciālo līdzekli vai gāzes ieroci un signālieroci vai izmantot dienesta suni, lai izbeigtu prettiesisko darbību un aizturētu likumpārkāpēju. Aizturēto personu nekavējoties nodod Valsts policijai.

(2) Bez mutvārdos izteikta brīdinājuma fizisku spēku, speciālo līdzekli vai gāzes ieroci un signālieroci drīkst pielietot vai dienesta suni izmantot, ja likumpārkāpums ir saistīts ar vardarbīgu ielaušanos apsargājamā objektā vai ar pēkšņu uzbrukumu apsardzes darbiniekam, citai personai vai apsargājamam objektam.

(3) Ja nepieciešams, aizturētajai personai, pret kuru ir pielietots fizisks spēks, speciālais līdzeklis vai gāzes ierocis un signālierocis vai izmantots dienesta suns, sniedz pirmo palīdzību un nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanu.

(4) Pielietojot fizisku spēku, speciālo līdzekli vai gāzes ieroci un signālieroci vai izmantojot dienesta suni, aizliegts pārkāpt nepieciešamās aizstāvēšanās robežas un radīt personai kaitējumu, kas acīmredzami neatbilst nodarījuma, nepakļaušanās vai pretošanās raksturam. Aizliegts pielietot fizisku spēku, speciālo līdzekli vai gāzes ieroci un signālieroci vai izmantot dienesta suni, ja var ciest citas personas, pret kurām tas netiek pielietots.

20.pants. Dienesta suņu turēšana
(1) Veicot apgaitu ar dienesta suni, apsardzes darbinieks tur to saitē un ar uzpurni, izņemot šā likuma 19.pantā paredzētos gadījumus.

(2) Slēgtās teritorijās, kur nav cilvēku, var turēt nepiesietus suņus, ja redzamās vietās izvietoti skaidri salasāmi brīdinājuma uzraksti.

21. pants. Apsardzes darbībā izmantojamie ieroči un speciālie līdzekļi

(1) Apsardzes komersants un iekšējās drošības dienests apsardzes darbības veikšanai var izmantot speciālos līdzekļus — pašaizsardzībai paredzētus gāzes baloniņus, elektrošoka ierīces, stekus, rokudzelžus un sasiešanas līdzekļus, pašaizsardzībai paredzētus gāzes ieročus un signālieročus (pistoles un revolverus), kā arī tādus šaujamieročus, kurus saskaņā ar Ieroču aprites likumu ir atļauts izmantot apsardzes darbības veikšanai.

(2) Apsardzes komersants un iekšējās drošības dienests var atļaut apsardzes darbiniekam izmantot personīgo šaujamieroci, ja tas reģistrēts pašaizsardzībai, ir izsniegta tā nēsāšanas atļauja un saskaņā ar Ieroču aprites likumu to ir atļauts izmantot apsardzes darbības veikšanai.

(3) Citu Eiropas Savienības dalībvalstu vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu, uz kurām attiecas regulas Nr. 1214/2011 prasības, skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieki, kas iebrauc Latvijas Republikā uz inkasācijas apsardzes laiku vai skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzeklī šķērso Latvijas Republikas teritoriju tranzītā, var būt bruņoti ar Ieroču aprites likumā minēto veidu ieročiem un to munīciju, kā arī speciālajiem līdzekļiem, ja viņiem ir attiecīgās dalībvalsts kompetentās valsts iestādes izsniegta atļauja, kas dod tiesības apsardzes darbībā izmantot šādus ieročus, vai viņiem attiecīgajā dalībvalstī ir tiesības apsardzes darbībā izmantot šādus speciālos līdzekļus bez atļaujas. Skaidras naudas pārvadājumu apsardzes darbinieki, veicot euro skaidras naudas profesionālos autopārvadājumus, Latvijas Republikas teritorijā pārvadā, nēsā, izmanto un pielieto ieročus un speciālos līdzekļus saskaņā ar regulas Nr. 1214/2011, šā likuma un Ieroču aprites likuma prasībām.

22.pants. Šaujamieroča pielietošanas un izmantošanas nosacījumi
(1) Apsardzes darbībā apsardzes darbinieks drīkst pielietot šaujamieroci kā galējo līdzekli, lai:

1) aizsargātu sevi vai citu personu no uzbrukuma, kas reāli apdraud cilvēka dzīvību, veselību vai var nodarīt ievērojamu mantisko zaudējumu;

2) novērstu nelikumīgu mēģinājumu vardarbīgi atņemt šaujamieroci;

3) aizturētu likumpārkāpēju, kurš pārsteigts, ielaužoties vai citādi vardarbīgi iekļūstot apsargājamā objektā vai izdarot citu noziedzīgu nodarījumu, ja likumpārkāpējs izrāda pretošanos;

4) padarītu nekaitīgu dzīvnieku, kas apdraud cilvēka dzīvību, veselību vai mantu.

(2) Apsardzes darbinieks drīkst izmantot šaujamieroci, lai brīdinātu par šaujamieroča pielietošanu vai aizbaidītu dzīvnieku, kas apdraud cilvēka dzīvību, veselību vai mantu.

(3) Aizliegts izmantot un pielietot šaujamieročus, ja to izmantošanas vai pielietošanas dēļ var ciest citas personas, pret kurām ierocis nav vērsts.

(4) Pielietojot šaujamieroci, aizliegts pārkāpt nepieciešamās aizstāvēšanās robežas un radīt personai kaitējumu, kas acīmredzami neatbilst nodarījuma, nepakļaušanās vai pretošanās raksturam.

23.pants. Šaujamieroča pielietošanas kārtība

(1) Par nodomu pielietot šaujamieroci brīdina, raidot brīdinājuma šāvienu. Bez brīdinājuma šaujamieroci drīkst pielietot, ja:

1) uzbrukums, kas apdraud cilvēka dzīvību vai veselību, ir pēkšņs;

2) uzbrukumā tiek pielietoti ieroči vai priekšmeti, kas apdraud cilvēka dzīvību vai veselību, vai tiek izmantoti mehāniskie transportlīdzekļi;

3) aizturamā persona pretojas, pielietojot ieroci vai priekšmetu, ar kuru tiek apdraudēta citas personas dzīvība vai veselība.

(2) Ja tiek pielietots šaujamierocis, apsardzes darbinieks dara visu iespējamo, lai mazinātu kaitējumu.

(3) Par katru šaujamieroča pielietošanas gadījumu apsardzes darbinieks nekavējoties ziņo Valsts policijai un savam tiešajam vadītājam. Ja nodarīts kaitējums cilvēka dzīvībai, veselībai vai mantai, jāsaglabā pēc iespējas neskarta notikuma vieta, bet, ja ir cietušie, tiem nekavējoties jāsniedz pirmā palīdzība un jānodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana.

Avots: https://likumi.lv/ta/id/264785-apsardzes-darbibas-likums


Vērts ielūkoties:


Ugunsdzēšamie aparāti - to veidi un to lietošana

Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība

Fiziska spēka, speciālo līdzekļu, gāzes ieroču un signālieroču, un šaujamieroču pielietošana un dienesta suņu izmantošana apsardzes darbībā

Tiesību akti un dažādu informatīvo linku apkopojums

VIDEO: Ugunsdzēšamie aparāti un to pareizas lietošanas instrukcija