ApsardzesDarbs.lv
Informācijas portāls apsardzes nozarē strādājošajiem darbiniekiem un apsardzes uzņēmumiem.
Apsardzes kvalifikācijas teorijas pārbaudījumu testi, darba sludinājumi, vakances
un forums.
Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība
28.11.2021 Informācija 210

II. Apsardzes sssertifikāta saņemšanai nepieciešamā izglītība
2. Lai saņemtu apsardzes sertifikātu, persona apgūst vienu no šādām izglītības programmām:

2.1. profesionālās pilnveides izglītības programmu "Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma" (turpmāk – pamatlīmeņa zināšanu programma) un saņem apliecību par profesionālās pilnveides izglītības apgūšanu;

2.2. profesionālās tālākizglītības programmu apsardzes pakalpojumu jomā (profesijas kods: 5414) un saņem profesionālās kvalifikācijas apliecību, ne zemāku par otro profesionālās kvalifikācijas līmeni;

2.3. pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un saņem izglītības dokumentu, kas apliecina profesionālās kvalifikācijas "Drošības speciālists" iegūšanu;

2.4. piektā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu un saņem izglītības dokumentu, kas apliecina profesionālās kvalifikācijas "Drošības dienesta vadītājs" iegūšanu.

3. Pamatlīmeņa zināšanu programmu izstrādā izglītības iestāde atbilstoši iekšlietu ministra apstiprinātajam profesionālās pilnveides izglītības programmas paraugam. Pamatlīmeņa zināšanu programmas apjoms ir 84 stundas.

4. Pamatlīmeņa zināšanu programmu var apgūt personas, kuras ir ieguvušas vismaz pamatizglītību.

III. Personas, kurām apsardzes sertifikāta saņemšanai nav nepieciešams kārtot pārbaudījumu
5. Lai saņemtu apsardzes sertifikātu, pārbaudījums nav jākārto personai, kura ieguvusi šo noteikumu 2.2., 2.3. vai 2.4. apakšpunktā minēto izglītību.

6. Ja tiek pagarināts apsardzes sertifikāta derīguma termiņš, pārbaudījums nav jākārto personai:
6.1. kura ieguvusi šo noteikumu 2.2., 2.3. vai 2.4. apakšpunktā minēto izglītību;

6.2. kura apguvusi profesionālās pilnveides izglītības programmu "Apsardzes darbs" (kods: 20P 861 00) 160 stundu apjomā un apsardzes sertifikāta derīguma termiņa laikā apguvusi šo noteikumu 6.3. apakšpunktā paredzētos mācību kursus;

6.3. kura ieguvusi šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto izglītību un apsardzes sertifikāta derīguma termiņa laikā apguvusi paredzētos mācību kursus 80 stundu apjomā vienā vai vairākās mācību tēmās par:

6.3.1. fiziskā spēka un speciālo līdzekļu lietošanu apsardzes darbībā;

6.3.2. saskarsmes psiholoģiju apsardzes darbībā;

6.3.3. objektu apsardzes īpatnībām;

6.3.4. apsardzes darbības tiesiskā regulējuma aktualitātēm;

6.3.5. apsardzes darbinieka rīcību dažādu veidu apdraudējuma gadījumos;

6.3.6. apsardzes mobilā norīkojuma darba aspektiem;

6.3.7. apsardzes tehniskiem līdzekļiem un apsardzes tehniskām sistēmām;

6.3.8. šaujamieroču izmantošanas un pielietošanas nosacījumiem un kārtību, veicot apsardzes darbību;

6.3.9. ugunsdrošības prasību nodrošināšanu, veicot apsardzes darbību;

6.3.10. cilvēka ārienes pazīmēm un to vārdisko (verbālo) aprakstu.

7. Izglītības iestādei, kas īsteno šo noteikumu 6.3. apakšpunktā paredzētos mācību kursus, ir pienākums pēc šo mācību kursu apguves izsniegt personai izziņu. Izglītības iestādei ir tiesības īstenot šo noteikumu 6.3. apakšpunktā paredzētos mācību kursus, ja izglītības iestāde ir akreditēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām un īsteno izglītības programmu kopās "Personu un īpašumu aizsardzība" vai "Organizāciju drošība", vai "Civilā drošība un aizsardzība".

IV. Prasības pārbaudījumam un kārtība, kādā persona to kārto
8. Lai pieteiktos kārtot pārbaudījumu, persona iesniedz Valsts policijā pieteikumu pārbaudījuma kārtošanai. Minēto pieteikumu var iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu vai elektroniski. Informāciju par pieteikšanos pārbaudījuma kārtošanai var nosūtīt arī ar elektroniskā pasta starpniecību bez droša elektroniska paraksta.

9. Valsts policija piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 8.punktā minētā pieteikuma saņemšanas atbilstoši pieteikumā norādītajam veidam informē personu par noteikto pārbaudījuma kārtošanas laiku.

10. Valsts policija nosaka pārbaudījuma kārtošanas laiku, pēc iespējas ņemot vērā personas vēlmes, bet ne vēlāku par 25 darbdienām pēc personas norādītā laika.

11. Persona pārbaudījumu kārto Valsts policijas noteiktajā laikā un kārtībā. Ja persona šajā laikā neierodas kārtot pārbaudījumu, tā var lūgt noteikt citu pārbaudījuma kārtošanas laiku šo noteikumu 8.punktā minētajā kārtībā.

12. Pirms pārbaudījuma kārtošanas persona:
12.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu;

12.2. uzrāda izglītības dokumentu, kas apliecina šo noteikumu 2.1. apakšpunktā paredzētās izglītības programmas vai profesionālās pilnveides izglītības programmas "Apsardzes darbs" (kods: 20P 861 00) apguvi 160 stundu apjomā.

13. Persona netiek pielaista pie pārbaudījuma kārtošanas, ja:
13.1. netiek uzrādīts personu apliecinošs dokuments;

13.2. netiek uzrādīts izglītības dokuments, kas apliecina šo noteikumu 2.1. apakšpunktā paredzētās izglītības programmas vai profesionālās pilnveides izglītības programmas "Apsardzes darbs" (kods: 20P 861 00) apguvi 160 stundu apjomā;

13.3. nav saņemts par pārbaudījuma kārtošanu noteiktais valsts nodevas maksājums.

14. Šo noteikumu 13.punktā minētajā gadījumā persona var lūgt noteikt citu pārbaudījuma kārtošanas laiku šo noteikumu 8.punktā minētajā kārtībā.

15. Pārbaudījumā pārbauda personas teorētiskās zināšanas apsardzes darbības jomā

16. Telpā, kur kārto pārbaudījumu, notiek videonovērošana. Videonovērošanā iegūtos datus glabā trīs mēnešus.

17. Pārbaudījumu kārto datorizēti, atbildot uz testa jautājumiem. Pārbaudījumā persona secīgi atbild uz 40 jautājumiem, izvēloties atbildi no piedāvātajiem atbilžu variantiem. Atbilžu sniegšanai atvēlētais laiks ir 40 minūtes, ko fiksē dators. Pārbaudījums ir nokārtots, ja persona ir pieļāvusi ne vairāk par četrām nepareizām atbildēm vai neatbildētiem jautājumiem.

18. Pārbaudījumu persona kārto patstāvīgi, bez citu personu vai palīgmateriālu palīdzības. Personai nav atļauts izmantot normatīvos aktus, mācību grāmatas, pierakstus, citus mācību līdzekļus, elektroniskās ierīces, elektroniskos sakaru līdzekļus un citus palīglīdzekļus, kā arī sarunāties ar citām personām, kuras kārto pārbaudījumu.

19. Pārbaudījuma rezultāts (nokārtots vai nav nokārtots) tiek parādīts datora monitorā, kuru izmantoja persona, atbildot uz testa jautājumiem, uzreiz pēc pārbaudījuma izpildes vai tam atvēlētā laika beigām.

20. Persona nav nokārtojusi pārbaudījumu, ja:
20.1. persona pārbaudījumā ir pieļāvusi vairāk par četrām nepareizām atbildēm vai neatbildētiem jautājumiem;

20.2. persona nav ievērojusi šo noteikumu 18. punktā minētos ierobežojumus.

21. Ja persona, kura nav nokārtojusi pārbaudījumu, vēlas to kārtot atkārtoti, tā piesakās pārbaudījuma kārtošanai šo noteikumu 8. punktā minētajā kārtībā.

22. Pārbaudījumu atkārtoti var kārtot vairākas reizes, par katru reizi samaksājot valsts nodevu par pārbaudījuma kārtošanu.

23. Ja pārbaudījums ir sekmīgi nokārtots, tā rezultāti ir derīgi 12 mēnešus no pārbaudījuma nokārtošanas dienas.

V. Apsardzes sertifikāta izsniegšana
24. Persona, kura sekmīgi nokārtojusi pārbaudījumu, kā arī šo noteikumu 5.punktā minētā persona iesniedz Valsts policijā iesniegumu apsardzes sertifikāta saņemšanai. Iesniegumam pievieno:
24.1. vienu fotogrāfiju (2 x 3 cm) papīra formā vai digitālā veidā, ne vecāku par sešiem mēnešiem (iesniedz, ja Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmā nav personas sejas attēla vai persona nepiekrīt šādu datu apstrādei);

24.2. psihiatra un narkologa izsniegta derīga atzinuma kopiju par personas veselības stāvokli. Ja atzinumā nav norādīts derīguma termiņš, no tā izsniegšanas datuma nedrīkst būt pagājušas vairāk par 90 dienām (šī prasība neattiecas uz personu, kura ārstniecības iestādē veikusi veselības pārbaudi ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem, un par to ir ziņas Ieroču reģistrā vai Licenču un sertifikātu reģistrā);

24.3. apliecības kopiju par pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības kursa beigšanu 12 stundu apjomā ar triju stundu zināšanu pārbaudi vai medicīniskās izglītības dokumenta kopiju, vai izglītības iestādes dokumenta un sekmju izraksta kopiju, kas apliecina, ka minētā persona ir apguvusi atbilstošu mācību kursu šajā izglītības iestādē;

24.4. izglītības dokumenta kopiju, kas apliecina šo noteikumu 2.punktā minētās izglītības ieguvi vai profesionālās pilnveides izglītības programmas "Apsardzes darbs" (kods: 20P 861 00) apguvi 160 stundu apjomā.

25. Ja persona iesniedz dokumenta kopiju, tā uzrāda dokumenta oriģinālu.

26. Saņemot šo noteikumu 2.punktā minēto iesniegumu, Valsts policija pārbauda, vai iesniegumā ir norādītas nepieciešamās ziņas un ir pievienoti šo noteikumu 2.punktā minētie dokumenti.

27. Valsts policija pirms apsardzes sertifikāta izsniegšanas pārbauda, vai uz personu neattiecas Apsardzes darbības likumā noteiktie ierobežojumi, kā arī pārliecinās, vai persona (izņemot šo noteikumu 5.punktā minēto personu) ir nokārtojusi pārbaudījumu un valsts budžetā ir saņemts valsts nodevas maksājums par apsardzes sertifikāta izsniegšanu.

28. Valsts policija pieņem lēmumu atteikt izsniegt apsardzes sertifikātu, ja:
28.1. persona Valsts policijas noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju vai dokumentus;

28.2. uz personu attiecas Apsardzes darbības likumā noteiktie apsardzes sertifikāta izsniegšanas ierobežojumi;

28.3. persona nav ieguvusi apsardzes sertifikāta saņemšanai nepieciešamo izglītību;

28.4. persona nav nokārtojusi pārbaudījumu (izņemot šo noteikumu 5.punktā minēto personu);

28.5. pārbaudījuma rezultāts nav derīgs;

28.6. nav samaksāta valsts nodeva par apsardzes sertifikāta izsniegšanu.

29. Ja pieņemts lēmums atteikt izsniegt apsardzes sertifikātu šo noteikumu 28.1., 28.2. vai 28.6. apakšpunktā minēto iemeslu dēļ, personai, kas iesniedz jaunu iesniegumu apsardzes sertifikāta saņemšanai, nav atkārtoti jākārto pārbaudījums, ja no tā kārtošanas nav pagājuši vairāk kā 12 mēneši.

30. Ja nav konstatēti šo noteikumu 28.punktā minētie atteikuma iemesli, Valsts policija pēc šo noteikumu 24.punktāminētā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par apsardzes sertifikāta izsniegšanu un izsniedz personai apsardzes sertifikātu

31. Apsardzes sertifikāta personalizācijai izmanto Licenču un sertifikātu reģistru, iegūstot no tā nepieciešamos datus (personas vārds, uzvārds un personas kods, apsardzes sertifikāta izdošanas datums, derīguma termiņš un numurs), un Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēmu, iegūstot no tās personas sejas attēlu, ja tas ir šajā informācijas sistēmā un persona izteikusi piekrišanu tā izmantošanai, un par to izdara attiecīgu atzīmi šo noteikumu 24,32,37,42,45. punktā minētajā iesniegumā.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS ŠEIT...
Avots: https://likumi.lv/ta/id/264785-apsardzes-darbibas-likums


Vērts ielūkoties:


Apsardzes sertifikātu izsniegšanas kārtība

Fiziska spēka, speciālo līdzekļu, gāzes ieroču un signālieroču, un šaujamieroču pielietošana un dienesta suņu izmantošana apsardzes darbībā

Tiesību akti un dažādu informatīvo linku apkopojums

Noteikumi par roku dzelžu pielietošanas, izmantošanas kārtību un ierobežojumiem

Informācija apsardzes darbiniekiem