Lūdzu, iepazīstieties ar mājaslapas Apsardzesdarbs.lv lietošanas un izmantošanas noteikumiem. Apmeklējot mājaslapu Apsardzesdarbs.lv Jūs piekrītat mājaslapas lietošanas noteikumiem un apņematies tos ievērot. Gadījumā, ja Jūs nepiekrītat mājaslapas Apsardzesdarbs.lv lietošanas un izmantošanas noteikumiem, nekavējoties pametiet mājaslapu.

1. Mājaslapas saturam ir tikai informatīvs raksturs, kuras materiāli ir ņemti no internetā pieejamajiem resursiem (saskaņojot to).
2. Apsardzesdarbs.lv ir veikusi atbilstošas darbības, lai mājaslapā esošā informācija un funkcijas būtu pilnīgas un pareizas, bet tā to negarantē un neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām kļūdām, pārrakstīšanās kļūdām tekstā vai par teksta iztrūkumu. Tāpat Apsardzesdarbs.lv nav atbildīga par mājaslapas satura vai tajā esošās informācijas piemērotību.
3. Jebkādu informāciju vai viedokļus mājaslapā Apsardzesdarbs.lv izsaka, pamatojoties uz informāciju no avotiem, kas uzskatāmi par uzticamiem, bet kas nav atsevišķi pārbaudīti.
4. Lai gan Apsardzesdarbs.lv uzskata, ka mājaslapā nav vīrusu, ļaunprātīgu programmatūru un citu kļūdu, kas varētu ietekmēt Jūsu IT sistēmas, Jūs piekļūstat un izmantojat mājaslapu uz sava paša risku. Apsardzesdarbs.lv neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies no mājaslapas izmantošanas.
5. Mājas lapa var saturēt saites uz trešo personu mājas lapām. Apsardzesdarbs.lv neuzņemas atbildību par trešo personu mājas lapu saturu un tajā piedāvātajiem pakalpojumiem, kā arī par zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies to apmeklējuma rezultātā, izmantojot Mājas lapā izvietotās teksta saites. Apsardzesdarbs.lv nav pārbaudījusi šādu tīmekļa vietņu satura patiesumu, precizitāti, pamatotību, ticamību vai pilnīgumu.
6. Jūs nedrīkstiet ļaunprātīgi izmantot Apsardzesdarbs.lv Mājas lapu, apzināti izplatot tajā vīrusus, Trojas zirgu, destruktīvās pašreducēšanās programmas, vai citus materiālus, kas uzskatāmi par ļaunprātīgu kaitējumu tehnoloģijām. Jūs nedrīkstiet mēģināt nesankcionēti piekļūt mūsu Mājas lapai, serverim, kurā tiek uzglabāta mūsu Mājas lapa vai jebkuram citam serverim, datoram vai datubāzei, kas ir saistīti ar mūsu Mājas lapu. Jūs nedrīkstiet veikt uzbrukumus mūsu Mājas lapai ar jebkāda veida programmām, tai skaitā tādas, ka apgrūtina Mājas lapas normālu darbību. Mēs ziņosim par jebkuru šādā veidā veiktu pārkāpumu attiecīgajām atbildīgajām institūcijām un sadarbosimies ar šīm iestādēm, atklājot tām Jūsu identitāti. Šāda pārkāpuma gadījumā Jūsu tiesības lietot mūsu Mājas lapu tiks nekavējoties pārtrauktas. Apsardzesdarbs.lv ir veikusi visas darbības, lai nodrošinātu drošu Mājas lapas lietošanu. Tomēr, mēs neuzņemamies atbildību, ja izmantojot Mājas lapu vai Mājas lapā ievietotās hipersaites uz trešo personu interneta vietnēm Jūsu ierīcē ieviesīsies vīruss un nodarīs tai kaitējumu.
7. Aizliegts:
7.1. piekļūt mājas lapai apejot drošības sistēmas.
7.2. jebkādā veidā mainīt vai citādi izmantot jebkuru šajā lapā iekļauto materiālu.
7.3. ievietot mājas lapā saturu, kas pārkāpj Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, neatbilst ētikas normām vai aizskar citas personas.
8. Apsardzesdarbs.lv ir tiesīga pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma dzēst vai liegt pieeju jebkurai mājas lapā ievietotajai informācijai, tajā skaitā informācijai, kuru mājas lapā ievieto lietotāji.
9. Katra mājas lapas Apsardzesdarbs.lv lietotāja pienākums ir iepazīties ar lietošanas noteikumiem un mājas lapas lietošana uzskatāma par piekrišanu ievērot lietošanas noteikumus.
10. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp Apsardzesdarbs.lv un mājas lapas lietotājiem, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā strīdus atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
11. Mums ir tiesības jebkurā brīdī ieviest izmaiņas noteikumos. Visas izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publiskotas portālā.